DToolThailand.com
DToolThailand.com

PROFESSIONAL TOOLS FOR MANUFACTURING 「専門工具を生産現場に」

DTOOL Catalog

Products

3M Products > Personal Safety > Respirator
Reuseable Respirator แผ่นกรองอากาศ รุ่น 5N11+ฝาครอบ 501
130453_f71ba5d8826ada900ae2d5eaf8bf731c.jpg

แผ่นกรองอนุภาครุ่น 5N11 + ฝาครอบ501 สามารถป้องกันอนุภาคอันตรายทั้งฝุ่น ละออง ฟูมที่ปนเปื้อนอยู่ในบรรยากาศได้  โดยอนุภาคนั้นต้องไม่ใช่และไม่มีน้ำมัน หรือส่วนผสมของน้ำมันหรือสารประเภทเดียวกับน้ำมันปะปนอยู่ ได้รับการรับรองว่ามีประสิทธิภาพตรงตามชั้นคุณภาพ N95*  โดย NIOSH ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถใช้งานร่วมกับตลับกรองรุ่น 6000 หรือใช้แบบเดี่ยวก็ได้ 

Catalog PDF Download
Product No. Specification Brand Order By Price Order Quantity
5N11 N95 แผ่นกรองฝุ่น ละออง ฟูมโลหะ 3M ชิ้น 45
501 ฝาครอบแผ่นกรองฝุ่นละออง 3M คู่ 120
Reuseable Respirator แผ่นกรองอนุภาครุ่น 2097
124802_76cbea5749363c18cf3fbf37bac2f283.jpg

แผ่นกรองอนุภาครุ่น 2097 ประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่น ละออง ฟูม อนุภาคกัมมันตรังสี และแอสเบสทอสได้ สามารถดูดซับไอระเหยของสารอินทรีย์และแก๊สโอโซนได้ โดยความเข้มข้นของสารทั้งสองชนิด ต้องน้อยกว่าค่า PERMISSIBLE EXPOSURE LIMIT (PEL)  ของสารนั้น 

Catalog PDF Download
Product No. Specification Brand Order By Price Order Quantity
2097 P100 ตลับกรองอนุภาคประสิทธิภาพสูง ไอระเหยสารตัวทำละลายและโอโซน ระดับเจือจาง 3M คู่ 330
แผ่นกรองอนุภาครุ่น 2078 P95
100324_dd0ae9fac9fbda34597053d99e60a3aa.jpg

แผ่นกรองอนุภาครุ่น 2078 P95 มีประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่น  ละออง และฟูมโลหะได้ โดยมีค่าการป้องกัน (PROTECTION FACTOR)  เท่ากับ 10 เมื่อใช้กับที่ครอบครึ่งใบหน้า และเท่ากับ 50 เมื่อใช้กับที่ครอบเต็มใบหน้าได้รับการรับรองว่ามีประสิทธิภาพตรงตามชั้นคุณภาพ P95*  โดย NIOSH  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Catalog PDF Download
Product No. Specification Brand Order By Price Order Quantity
2078 P95 ตลับกรองฝุ่น ละออง ฟูมโลหะ ไอระเหยสารตัวทำละลายและไอกรด ระดับเจือจาง 3M คู่ 250
Reuseable Respirator ตลับกรอง รุ่น 6001
100054_037da610b9bb9c2e59e91cd14fe077b8.jpg

ตลับกรอง รุ่น 6001ตลับกรองไอระเหยของสารอินทรีย์ (Organic Vapour Cartridge)ใช้สำหรับป้องกันสารอันตรายในบรรยากาศคือไอระเหยของสารอินทรีย์ โดยมีประสิทธิภาพตรงตามข้อกำหนดของ NIOSH และ MSHA ประเทศสหรัฐอเมริกา  

Catalog PDF Download
Product No. Specification Brand Order By Price Order Quantity
6001 ตลับกรองไอระเหยสารตัวทำละลาย (สารอินทรีย์) 3M ชิ้น 370
Reuseable Respirator หน้ากากครึ่งหน้าแบบเปลี่ยนตัวกรองชนิดไส้กรองคู่ รุ่น 6000 Series

อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ (6000 SERIES)เป็นอุปกรณ์ที่สวมใส่กับใบหน้า ครอบคลุมจมูกและปาก เพื่อกรองสารอันตรายซึ่งปนเปื้อนอยู่ในบรรยากาศไม่ให้ผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ  ประกอบด้วยส่วนหน้ากากและตัวกรอง ใช้งานสะดวก น้ำหนักเบา บำรุงรักษาง่าย 

Catalog PDF Download
Product No. Specification Brand Order By Price Order Quantity
6501QL หน้ากากไส้กรองคู่ ขนาดเล็ก 3M ชิ้น 800
6502QL หน้ากากไส้กรองคู่ ขนาดกลาง 3M ชิ้น 800
6503QL หน้ากากไส้กรองคู่ ขนาดใหญ่ 3M ชิ้น 800
แผ่นกรองฝุ่น ละออง ไอโลหะ รุ่นรหัส 7744C
095329_0a7189136dd8ae85b914254a8e810557.jpg

แผ่นกรองอนุภาค และกลิ่นตัวทำละลายเจือจางรุ่น 7744C (มีชั้นถ่านกำมันต์) ทำจากโพลีโพรพีลีน (POLYPROPYLENE) มีลักษณะเป็นแผ่นคล้ายสี่เหลี่ยม สำหรับกรองอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากๆได้ตามมาตรฐาน P2 ของยุโรป และมีชั้นคาร์บอนสำหรับดูดซับกลิ่นไอระเหยของสารตัวสารอินทรีย์เจือจางและวิธีการใช้งานเขียนบนแผ่นกรองเป็นภาษาไทย 

Catalog PDF Download
Product No. Specification Brand Order By Price Order Quantity
7744C แผ่นกรองฝุ่น ละออง ไอโลหะ กลิ่นเจือจางไอระเหย สำหรับ หน้ากาก รุ่น 7771 , 7772, 7773 3M ชิ้น 0
แผ่นกรองฝุ่น ละออง ไอโลหะ รุ่นรหัส 7744
094824_735a0cfa6bbecffe1574359bcd0cfb2b.jpg

แผ่นกรองอนุภาครุ่น 7744  (ไม่มีชั้นถ่านกำมันต์) จากโพลีโพรพีลีน (POLYPROPYLENE) มีลักษณะเป็นแผ่นคล้ายสี่เหลี่ยม สำหรับกรองอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากๆได้ตามมาตรฐาน P2 ของยุโรปและวิธีการใช้งานเขียนบนแผ่นกรองเป็นภาษาไทย 

Catalog PDF Download
Product No. Specification Brand Order By Price Order Quantity
7744 แผ่นกรองฝุ่น ละออง ไอโลหะ สำหรับหน้ากาก รุ่น 7771 , 7772, 7773 3M ชิ้น 0
หน้ากากครึ่งหน้าชนิดไส้กรองเดี่ยว รุ่นรหัส 7700 SERIES
094903_82d24e46c1c649dc78e721be20e4424c.jpg

หน้ากากครึ่งหน้าชนิดไส้กรองเดี่ยว รุ่นรหัส 7700เป็นอุปกรณ์ที่สวมใส่กับใบหน้าครอบคลุมจมูกและปาก เพื่อกรองสารอันตรายซึ่งปนเปื้อนอยู่ในบรรยากาศไม่ให้ผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ และไม่บดบังวิสัยทัศน์ในการทำงาน ซึ่งเหมาะกับงานเชื่อมโลหะ งานขัดชิ้นงาน งานที่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย งานซ่อมบำรุง ละอองจากกระบวนการผลิต และ กลิ่นไอตัวทำละลายเจือจาง  ประกอบด้วยส่วนหน้ากากและแผ่นกรองอากาศ  ใช้งานสะดวก น้ำหนักเบา  บำรุงรักษา 

Catalog PDF Download
Product No. Specification Brand Order By Price Order Quantity
7771 K หน้ากากครึ่งหน้าชนิดไส้กรองเดี่ยว ซิลิโคน ขนาดเล็ก สำหรับกรองฝุ่น ละออง ไอโลหะ 3M ชิ้น 0
7772 K หน้ากากครึ่งหน้าชนิดไส้กรองเดี่ยว ซิลิโคน ขนาดกลาง สำหรับกรองฝุ่น ละออง ไอโลหะ 3M ชิ้น 0
7773 K หน้ากากครึ่งหน้าชนิดไส้กรองเดี่ยว ซิลิโคน ขนาดใหญ่ 7771 K หน้ากากครึ่งหน้าชนิดไส้กรองเดี่ยว ซิลิโคน ขนาดเล็ก 3M ชิ้น 0
Disposable Respirator รุ่น 8840 P2
094142_c8c82f82d4b82de22e5b5ec0312a6122.jpg

อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ รุ่น 8840, P2เป็นอุปกรณ์สา หรับสวมใส่ครอบคลุมจมูกและปาก เพื่อป้องกันไม่ให้อนุภาคอันตราย (Toxic Particle) ซึ่งปนเปื้อนอยู่ในบรรยากาศผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย หายใจสะดวก 

Catalog PDF Download
Product No. Specification Brand Order By Price Order Quantity
8840 P2 หน้ากากป้องกันฝุ่น ปรับสายรัดได้ 3M ชิ้น 0
Disposable Respirator รุ่น 8822
163251_f3f03f3adcbced481deb3342b598e569.jpg

อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ รุ่น 8822 เป็นอุปกรณ์สำหรับสวมใส่ครอบคลุมจมูกและปาก เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่น (DUST) ละออง (MIST)  และฟูมโลหะ (FUME) ซึ่งปนเปื้อนอยู่ในบรรยากาศ ผ่านเข้าสู่ระบบหายใจ น้ำหนักเบา หายใจสะดวก 

Catalog PDF Download
Product No. Specification Brand Order By Price Order Quantity
8822 P2S หน้ากากสำหรับงานบัดกรี หลอมโลหะ พร้อมวาล์วระบายอากาศ 3M ชิ้น 65
About D-Tool Professional Knowledge Register / Catalogue Request How to Order Payment Contact Us
Cart
Sub Total ฿ 0.00
OTC DAIHEN Asia Co., Ltd. TRUSCO 3M Science